Buviklista klar for valgkamp

Noen av listekandidatene på Buviklista: (f.v.) Marit Therese Halvorsen, Terje Kvernberg, Kjell Dagfinn Øiaas, Inger Marit Hindseth, John Morten Haugen, Tonje Sofie Holm Nordengen, Kim Are Næss Leistad. Foran: Bjørn G. Hammer. (Foto: Gunnar Reitan).

Et rykende ferskt valgprogram for 2019 ble presentert for Skaunnytt på Lykkja Kro onsdags kveld. Bjørn Hammer sier at kommunevalget først og fremst blir et personvalg, mer enn et valg på politiske partier.

Buviklista er en partipolitisk nøytral liste som ble etablert i 1991 fordi mange mente at ressursene i Skaun kommune ikke ble fordelt rettferdig. Hovedformålet var å sette fokus på å utvikle Buvika. Men Bjørn Hammer påpeker at de har bevist at Buviklista også tenker politikk til beste for hele kommunen, og ikke bare for Buvika.

– Dette er faktisk 8. valgperiode vi stiller liste i Skaun, sier han.

– Hva tror du vil være de største utfordringene for Skaun kommune i kommende periode?

– Kommunen har hatt stor vekst, og det har vært mange utfordringer knyttet til det de siste årene, sier Bjørn Hammer. Vi har gjort store investeringer, og nå må vi snart begynne å betale renter og avdrag på dette. Det vil gi oss politikere en ekstra utfordring på hvordan vi skal prioritere de kommunale midlene framover.

Hammer presenterte et innholdsrikt valgprogram fra Buviklista, og hva Buviklista mener det er viktig å fokusere på.

Flere hender i klasserommet
Kim Are Ness Leistad
er lærer ved Børsa skole, og han påpeker viktigheten av å ha tilstrekkelige lærerressurser i barneskolen.

– Vi mener det er viktig at innsatsen settes inn tidlig, og at barneskolene har nok antall lærere, og at vi har dyktige nok lærere, sier Leistad.

– Godt samarbeid mellom PPT, skole, helsesykepleier og foreldre er viktig for å tilrettelegge for nødvendige tiltak, sier Inger Marit Hindseth (Ped. psyk. rådgiver). Hun påpeker hvor viktig det er at man får en helhet i de tiltakene som settes inn.

Gode oppvekstvilkår
Bjørn Hammer er opptatt av at Skaun kommune skal være en god kommune å vokse opp i.

– Et bredt og godt tilbud til barn og unge er noe av det viktigste vi investerer i, sier han. Og trekker spesielt fram at det må legges tilrette for de som ønsker andre aktiviteter en idrett på fritiden.

Marit Therese Halvorsen fortalte om Buvik IL sitt opplegg for å nå barn og unge som ikke er med i organisert idrett.

– Vi har gjort oss noen veldig gode erfaringer i vårt nye tilbud med uorganisert lek og moro på idrettsanleggene ved skolen i Buvika.  Slike tiltak tror jeg er et skritt i riktig retning, og vi ønsker å bidra til at blir flere slike uorganiserte samlingspunkter i Skaun.

Fotballhall
En av de kanskje store flaggsakene for Buviklista på idrett er å realisere en fotballhall i Buvika.  Kjell Dagfinn Øiaas forteller at de har konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres. Og lover at dette skal det jobbes aktivt med å få på plass i kommende periode. Buviklista var også en viktig pådriver for å få realisert Skaunhallen i valgperioden 1995-99.

– Vi klarte det den gang, så da må vi kunne klare det igjen, smiler Øiaas.

Attraktive fritidsområder
Øiaas forteller at Skaun kommune har vært flinke til å legge til rette for at innbyggerne skal ha mange valg når det gjelder å ha en aktiv fritid.

– Idrettsbaner og haller er en ting, men vi har mange turområder og vi har jo flotte utfartssteder som Grønneset, Grønlandskjæret, Buvikfjæra osv, sier Øiaas.

– Her er vi avhengig av at godt samarbeid mellom frivillig dugnadsinnsats og kommunale tilskudd, sier Halvorsen.

Hun mener det er stor vilje til å ta i et tak, når bare forholdene legges til rette. Og det må være villighet til å bruke noen kommunale midler på dette området også.

Utvikle kulturlivet
Når det gjelder kulturhus så innrømmer Bjørn Hammer at han ikke var så veldig ivrig på at det skulle bygges kulturhus i forbindelse med utbygginga av ny ungdomsskole Børsa. Men han erkjenner nå at han tror dette blir kjempebra.

– Den er jo snart ferdig, med både hall, skole, kultursal og bibliotek. Så dette tror jeg blir et godt tilbud, sier han.

Kjell Dagfinn Øiaas som selv har spilt i Skaun Storband i mange år, ser frem til at det blir en kultursal i kommunen. Kulturlivet er aktivt både blant de unge og voksne, så dette må vi utvikle videre, påpeker han.

Begge er samtidig opptatt av å ta godt vare på de tilbudene man allerede har, og sørge for at flest mulig for anledning til å delta på de ulike aktivitetene i kommunen.

Lege og tannlegekontor i Buvika
Buviklista har i programmet et veldig konkret forslag på at det skal etableres lege og tannlege tilbud i Buvika.

– Buvika er den største bygda i Skaun, og det er nå på tide at det legges til rette med et utvidet helsetilbud her, sier Øiaas.

Han påpeker at det ikke er snakk om å ta fra noen andre det tilbudet som er i Børsa pr i dag. Men at dette handler om å utvide tilbudet til innbyggerne som bor i Buvika.

Stadig flere eldre
Når det gjelder helsetilbud tror Bjørn Hammer at Rossvollheimen må bygges ut på sikt.

– Det blir stadig flere eldre i kommunen, og man ser blant annet at det blir et stadig større behov for å utvide tilbudet til demente.

Øiaas mener at det også må etableres en egen base for hjemmetjenesten ved Tangentunet.

– Det handler mye om å desentralisere en del tjenester, slik at de blir nærmere brukerne sier han. Og da spesielt når det gjelder de eldre brukerne som absolutt fortjener et godt og trygt tilbud.

Bokommune
Buviklista tror ikke at behovet for store næringsarealer til stor-industri vil være det fremtidige behovet.

– Vi er tross alt en bokommune, og de fleste av arbeidsplassene ligger i Trondheim eller på Orkanger. Men samtidig ser vi at det er behov for å tilrettelegge arealer for de lokale tjenestetilbyderne. Hamos og flytting til ny tomt er et grelt eksempel på hvor vanskelig det kan gjøres, sier Hammer.

Terje Kvernberg som selv har drevet næring i Buvika i mange år mener at det er viktig å styre på en slik måte at man sikrer areal til service og tjenestenæringer. Det blir med stor sannsynlighet flere innbyggere, og da øker etterspørselen etter både mat og andre servicetjenester i nærmiljøet.

Mye å gå på med vei
– Er Buviklista fornøyd med innsatsen som er gjort på veier og vei-vedlikehold i Skaun?

– Nei, kommer det kontant fra Øiaas. Her har vi mye å gå på, det skal være vist.

John Morten Haugen supplerer med å ta opp problemstillingen rundt fordelingen av ansvar for veivedlikehold og gatelys i boligfeltene i Skaun.

– Slik det er pr i dag må de enkelte beboerne i  boligfeltet selv ta kostnadene med lys, brøyting, strøing og vedlikehold. Slik er det ikke i mange andre kommuner. Der tar kommunene over ansvaret for drift av alle veiene. Dette er en kostnad for den enkelte huseier som kommer i tillegg til andre kommunale avgifter, og føles ikke helt riktig, sier han. Dette er noe Buviklista vil se nærmere på.

Miljø
Buviklista er også opptatt av å ta vare på miljøet. Kim Are Ness Leistad fortalte at Børsa skole hadde blitt godkjent som grønn skole. Flagget som er beviset er heist ved inngangs området på skolen.

– Dette er et bevis på at skolen har jobbet bevisst sammen med barna for å gjøre skolen god på miljø. Det er gjennom å etablere gode og riktige holdninger blant barn og unge at man kan få til en endring på sikt sier han.

– Hva er grunnen til at man ikke har klart å få på plass hurtigladere til el-biler i Skaun?

– Det har jo vært snakket om dette sier Hammer. Men det er helt klart at en pendlerkommune som Skaun bør få på plass hurtigladere flere plasser i kommunen. Etter min mening vil det være naturlig at dette blir plassert ved bensinstasjonene.

Mot eiendomsskatt
– Hva med eiendomsskatten da, Hammer?

– Vi er generelt mot eiendomsskatt. Men har innsett at det må til for å kunne finansiere konkrete tiltak som er nødvendig. Veksten koster, samtidig så er det slik at en vekst på mer en 1,4 prosent utløser statlige tilskudd på ca seksti tusen pr nye innflytter. Så det slår litt begge veier.

– Hammer er klar på at eiendomsskatten skal ned, og aller helst bort.

Nye listekandidater
Buviklista stiller i år opp med tre nye og ferske listekandidater, og dette svarte de på spørsmålet om hvorfor de valgte Buviklista:

Tre ferske kandidater på Buviklista.

Inger Marit Hindseth:
– Jeg er nyinnflytta i Buvika. Litt tilfeldig traff jeg Kjell Dagfinn og Bjørn, og ble vel litt betatt av deres engasjement. Selv er jeg opptatt av å engasjere meg i lokalmiljøet, og er opptatt av både skole og idrettstilbudet til barn og unge. Så da jeg ble spurt, ble det et ja, selv om jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt at det var politikk jeg skulle satse på.

Tonje Sofie Holm Nordengen:
–  Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt på politikk. Men jeg er absolutt opptatt av det som skjer i nærmiljøet. Er blant annet engasjert i håndballmiljøet. Buviklista er partipolitisk nøytral, noe som jeg synes er bra når det gjelder kommunepolitikk. For meg handler det om å påvirke ut fra det jeg tror på er riktig.

Kim Are Næss Leistad:
– Jeg har blitt far, og det har skapt et ekstra engasjement for å påvirke til at mine barn for en minst like trygg og god oppvekst som meg selv. Og Buviklista ble det riktige valget for meg fordi jeg mener at ressursene i Skaun kommune må fordeles rettferdig mellom de ulike stedene i hele kommunen.

Fornøyd
Bjørn Hammer sier seg veldig godt fornøyd med årets valgprogram. Og både han og de andre listekandidatene gleder seg til en spennende valgkamp. Hammer oppfordrer til slutt alle innbyggerne i Skaun til å bruke sin stemmerett.

Annonse
Annonse