Et klart NEI til heldøgnstenging av E39

Skaun kommune ønsker ikke heldøgnstenging av E39

VIGGJA En av veikryssene med stor trafikk som kan by på problemer er krysset på Viggja, avkjøringen til både skole, barnehage og boligområder.

I et brev til Statens Vegvesen redegjøres det om den økte risikoen dette vil kunne medføre. For de myke trafikantene generelt og skolebarn spesielt, vil en heldøgnsstenging av E39  medføre en dramatisk høyere risiko.

Alle skolebarn bosatt langs Fv800, på partier uten gang- og sykkelveg, har rett til helårs sikringsskyss til og fra skolen. Selv med dagens trafikksituasjon vurderes vegen som for farlig i de aktuelle tidsrommene av døgnet, til at skolebarn bør ferdes alene langs vegen. Sikringsskyssen utføres  pr i dag hovedsakelig med rutebuss.

Blir farlig å krysse Fv800
En av vegene vil bussen stoppe på samme side av Fv800 som det enkelte skolebarn bor mens bussen den andre vegen vil stoppe på motsatt side av Fv800 i forhold til der barnet bor. Det betyr at alle skolebarna må krysse Fv800 enten til eller fra stoppestedet (bussholdeplass, ventelomme eller gårdsveg). (På strekningene uten gang- og sykkelveg er det heller ingen gangfelt).

FARLIGERE SKOLEVEI Mange busstopp langs Fv800 er uten fotgjengerfelt i nærheten. Stoppestedene er dessuten så smal, at bussen i enkelte tilfeller ikke er helt ut av kjørebanen.

Det vil si at barna må gå alene over vegen enten før bussen kommer om morgenen eller etter at bussen har kjørt om ettermiddagen. En del barn må også gå et lite stykke langs Fv800 for å komme til/fra nærmeste stoppested.

Dersom E39-trafikken ledes inn på Fv800 vil det være fullstendig uforsvarlig å legge opp til en praksis hvor skolebarn er nødt til å krysse en jevn trafikkstrøm i to retninger for å komme seg til eller fra holdeplass.

Vil bety fem-dobling av kostnader på sikringsskyss
Dette betyr at det må settes opp ekstra sikringsskyss på samtlige strekninger for å dekke begge sider av veg. Kostnaden med sikringsskyss er et kommunalt ansvar, men ordningen administreres av fylkeskommunen, etter faste takster. Sikringsskyss med ekstrabuss/taxi koster over 10 ganger mer pr elev enn sikringsskyss med rutebuss. Dette betyr at kostnaden med sikringsskyss langs Fv800 ved heldøgnsstenging av E39 vil bli mer enn fem-doblet. Dette er ikke uten videre en kostnad som Skaun kommune alene er villig til å ta.

Heldøgnsstenging av E39 i forbindelse med tunneloppgradering, er foreslått ut i fra et rent økonomisk hensyn. Men løsningen vil bety merkostnad for Skaun kommune.

Blir farligere å bruke Fv800
Langs den delen av Fv800 uten gang- og sykkelveg, blir det vanskelig og ikke minst farligere å ferdes både som syklist og fotgjenger. Trafikken i begge retninger vil få en betydelig økning. Flere steder mellom Øysand og Orkanger er Fv800 en naturlig del av de turstiene lokalbefolkningen bruker, enten det er på sykkel eller til fots. For syklistene bli en slik omlegging av trafikkbildet bety at det vil være nesten umulig å sykle langs strekningen slik som før.

TRÅSAVIKA Avkjøringen til Tråsåvika camping er uoversiktlig og har i begge retninger kort synslengde før krysset.

Det blir videre påpekt en økt risiko ved  innpåkjørsel og avkjørsel på veiene i rush-tiden, både om morgenen og ettermiddagen.

Økonomisk motiv bak heldøgnsstenging
Alle E39 tunnelene i Skaun kommune er nye og med høy standard. Det er hverken nødvendig med utskiftning av brennbare materialer eller omfattende rensk- og sikringsarbeider, slik det må gjøres på mange andre tunnel-strekninger i Norge. De arbeidene som skal gjøres i tunnelene her er knyttet til rene tekniske installasjoner. Dette er lette arbeider som skal utføres med mobile enheter med kort opp- og nedriggingstid.

Tiltakene er derfor svært godt egnet for å utføres ved kun nattestenging av E39. Det ble også prosjektert med og innhentet pris på utførelse med bare nattestenging. Variabel skilting ble montert langs hele den aktuelle strekningen, nettopp med tanke på dette. Alt ligger derfor svært godt til rette for utførelse med kun nattestenging av E39.

Heldøgnsstenging av E39 i forbindelse med tunnelloppgraderingsarbeidene er et rent økonomisk sparetiltak, uten de trafikksikkerhetshensyn og hensynet til trafikkavvikling som opprinnelig lå inne i prosjektet med kun nattestenging.

 

Et overordnet mål i arbeidet med å prioritere innsats på fylkesveiene er økt trafikksikkerhet. Å legge dagens trafikk på E39 over på Fv800 i en lengre periode er galskap.

I sitt brev konkluderer Skaun kommune med at heldøgnsstenging av E39 er noe de både frykter og fraråder på det sterkeste.