Jomar Asphjell innledet på årsmøtet i Skaun Arbeiderparti

ÅRSMØTE I SKAUN ARBEIDERPARTI. Godt fornøyd med oppmøtet.

Skaun Arbeiderparti avholdt årsmøte den 27. februar. Stortings-representant for tidligere Sør-Trøndelag Arbeiderparti Jorodd Asphjell, innledet om den politiske situasjon.  – På møtet deltok 26 medlemmer forteller Eivind Stende i en mail til SkaunNytt.

Jorodd Asphjell innledet med å se litt tilbake på Kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Som han mente var det beste i nyere tid. -Vi må jobbe for at det fortsatt blir mange ordførere fra Arbeiderpartiet i kommunene i Trøndelag, var hans klare oppfordring.

Han pekte på hvor viktig det var å sikre gode velferdstjenester for alle. Barnehager og skoler skal ikke privatiseres til fordel for velferdsprofitører. Nærskoleprinsippet er viktig for å kunne holde på ungdommen. Ungdom som må flytte til storbyene for å gå på videregående skole, er med på å tappe bygde-Norge for gode ressurser i det frivillige, idretten, kulturlivet med mer.

-Vi skal derfor være stolte av at Trøndelag er det fylket med flest videregående skoler i distriktene, sa han.

Gratis og sunn skolemat er viktig. I tillegg til å sikre sunn mat på skolene, kan dette skape ringvirkninger til hjemmet, og kan derfor være et viktig bidrag til god folkehelse.

LO har 900.000 medlemmer. Klarer vi å få med oss dem, så vinner vi. Dette gjør vi ved å sikre at alle får pensjon fra første krone. -Vi skal være garantist for at Arbeidsmiljøloven ikke svekkes, påpekte Asphjell. Og tok ellers opp at hvor viktig det er med gode offentlige ordninger som sikrer idretts- og kulturarenaer rundt om.

Etter innlegget fra Asphjell ble de vanlige årsmøtesakene behandlet, som styrets årsmelding for 2018, årsmelding for kommunestyregruppa og framlagt regnskap for 2018.

I debatten som fulgte ble mange politiske tema drøftet. Skaun kommune vokser fortsatt, og det medfører noen utfordringer på kommuneøkonomien. Veksttilskudd er et viktig stikkord. Rammeoverføringene er for små.

Utvikling av friluftsområdet på Ølholmskjæret venter på megling. Ting fortsatt uavklart.

I Børsa sentrum må det jobbes med å finne en god løsning på ny tomt til Hamos. Ulvdalen må utredes som næringstomt. Andre saker som ble tatt opp var områdeplan på Venn, parkeringsbehovet i både Børsa og Buvika, elevene må ha et godt tilbud om svømmeopplæring og mulig samarbeid med ny svømmehall på Orkanger og eiendomsskatten er noe mange mener noe om.

15 år som sekretær for Skaun Arbeiderparti

Heder til Eivind Stende på årsmøtet i Skaun Arbeiderparti

Eivind Stende har vært sekretær for Skaun Arbeiderparti i 15 år. Nå ønsket han avløsning og på onsdagens årsmøte i partiet ble han takket for lang og god innsats. Eivind har vært en dyktig sekretær med særdeles god oversikt over partiets politisk og organisasjonsmessige aktiviteter.

– Du har vært en veldig god støtte for meg som leder og for tidligere ledere, sa Siri Grøttjord i sin takketale til Eivind, idet hun overrakte blomster og et litografi av Landsfaderen Einar Gerhardsen.

Styret i Skaun Arbeiderparti 2019:

Leder: Siri Grøttjord
Nestleder: Ove Sem
Sekretær: Ørjan Strømmen
Kasserer: Georg Heggelund
Styremedlem Marit Rosvold Ness
Styremedlem Gunnar Ludvigsen
Styremedlem Lars Arne Pedersen
Styremedlem Anita Melting
Styremedlem fra AUF Martin Talsnes Engen
Vararepresentant: Ivar Røstum
Vararepresentant: Ketil Solberg
Vararepresentant: Runa Forren

I løpet av 2018 er de tre arbeiderlagene i kommunen nedlagt og medlemmene samlet til et felles Skaun Arbeiderparti. Ved årsskiftet hadde Arbeiderpartiet 111 medlemmene i Skaun.

Årsmøtet konkluderte med at Skaun Arbeiderparti står samlet i valgåret 2019, og godt rustet til å føre en aktiv valgkamp basert på Arbeiderpartiets grunnleggende verdier, frihet, likhet og solidaritet.

Hedret med 30-års medlemskap

I forbindelse med årsmøtene i Skaun Arbeiderparti har vi tradisjon for å dele ut jubileumsmerket etter 20, 30 og 40 års medlemskap. Denne gangen var det Sissel Mona Grande som fikk jubileumsmerke for 30 års medlemskap. Sissel har vært aktiv i tidligere Skaun Arbeiderlag, og er i dag med i Skaun Arbeiderparti. Sissel fikk jubileumsmerke av leder for Skaun Arbeiderparti Siri Grøttjord.

Annonse