Rena-eiendommen kan bli den nye barnehagen på Venn

RENA. Her kan det bli barnehage allerede fra høsten av.

Det var i kommunestyremøtet 14. februar i år at flertallsgruppa bestående av AP, SP og SV ga Rådmann i oppdrag å utrede muligheten for å plassere en brakkerigg på Rena-eiendommen.

I samme møtet presenterte rådmannen et forslag om plassering av brakkerigg på nåværende skoletomt på Venn. Flertallsgruppen ønsket svar på om  det var nok areal til nye bygninger når den planlagte utbyggingen av Venn skole starter.

-Vi må sikre at barna har tilstrekkelig med uteareal. Det er viktig at barna får et uteområdet der de kan leike og boltre seg, sier Gimseng. På vegne av flertallsgruppen la hun frem forslaget om å utrede muligheten for å bruke Rena-eiendommen.

Astrid Gimseng (SP) (Pressefoto)

-Hva er hovedgrunnen for at flertallsgruppen ønsker å ta i bruk Rena til barnehageformål?

-Rena er Skaun kommunes eiendom, og da er det naturlig å se på mulighetene der. Rena ligger nært skog og mark, og man må prøve å utnytte de mulighetene man har.

-Hvor mange plasser og hvor mange brakker er det snakk om?

-Vi har ikke sagt noe om antall plasser eller brakker da dette må sees i forhold til søkermassen, og dette har vi dyktige folk i administrasjonen til å vurdere.

– Er Rena det eneste alternativet dere har, eller er det vurdert andre plasser?

– Vi har ikke kommet med andre alternativer politisk, men administrasjonen kom med forslag om plassering på nåværende tomt. I den forbindelse har vi bedt om en tilbakemelding på om vi har nok areal til nye bygninger og at barna har tilstrekkelig med uteareal. Det er viktig at barna får et uteområdet der de kan leike og boltre seg.

– Er det lagt noen føringer på hva Rena-eiendommen kan brukes til, og er disse innfridd/oppfylt?

– Da eiendommen ble kjøpt ble det satt ned en gruppe for å se på potensialet for eiendommen. Det ble da mest fokus på Rena som kultursenter. Dette viste seg å bli for kostbart, så planene ble lagt på is.

– Hvor langt har man kommet med planene for utbygging av ny skole/oppvekstsenter på Venn?

-Det er bevilget penger til et forprosjekt i 2020. Og vi venter  på en rapport som har kartlagt skoleutviklingen sør i kommunen.

VENN SENTRUM. Det er knyttet stor spenning til hva som kommer ut av sentrumsplanen for Venn. Oppvekstsenter med skole og barnehage, butikk, næringsareal og gode møtesteder er blant det innbyggerne ønsker skal utvikles.

-Hvor langt har man kommet med sentrumsplanen på Venn?

-Det har vært folkemøter med gode innspill fra de som bor i området, og det er et stort engasjement for å skape ei levende bygd. Her har det kommet mange gode innspill på oppvekstsenter,  møteplasser, næring og boligutvikling. En egen arbeidsgruppe har jobbet med å involvere lokalbefolkningen. Det er viktig for oss politikere å få innspill fra de som bor i området, og somønsker å etablere seg på Venn. Det er da vi får gjort gode vedtak. Områdeplanen for Venn skal i løpet av mars opp til politisk behandling.

-Det er viktig for oss å legge til rette for at det skal være levende bygder og tjenester nært folket. Barnehage og skole er viktige faktorer for ei levende grend, og det er viktig å ta  hele kommunen i bruk. På folkemøtene har det kommet innspill på næringsutvikling og bedrifter som har ønske om å etablere seg på Venn. Det er veldig positivt, og noe vi må ta med oss i vårt videre arbeid, sier Gimseng.

– Skaun kommune har høy kvalitet på innholdet i både skoler og barnehager. I framtida er det viktig at man  har fokus på dette både politisk og administrativt, avslutter Astrid Gimseng.

Annonse