Vil ta imot veihjelp fra regjeringen

Kanskje det blir enda mer asfalt på veiene i Skaun?

Høyre gir seg ikke selv om Arbeiderpartiet og flertallet i fylkestinget sa nei når Høyre sammen med Frp og Venstre ville bruke 150 millioner ekstra til fylkesveiene. Nå kan trønderne få hjelp av regjeringen.

I en pressemelding opplyser politisk rådgiver for Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe, Kjell Utne at regjeringen nå skal utrede en belønningsordning som gir ekstra veimidler til fylker som satser på en forpliktende oppgradering av fylkesveinettet.

  • De tre regjeringspartiene fikk nylig sammen med Krf støtte i Stortinget til at regjeringen skal utrede en belønningsordning, forteller Høyres medlemmer i fylkesutvalget, Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf.
  • Ordningen går ut på at fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Dette er en bærekraftig løsning. Den ivaretar fylkeskommunenes ansvar og selvstendighet til selv å prioritere, samtidig som staten bidrar med ekstramidler der behovene er størst.
  • Dette er en gavepakke til fylkene, men det forutsetter at vi selv viser vilje til å satse på bedre veier som kan knytte det nye fylket sammen. Derfor er det så skuffende at Arbeiderpartiet er så negative. Men saken kommer opp igjen i juni. Vi har erfart før at Arbeiderpartiet snur og lar seg presse av oss i disse sakene.
  • Det er viktig at vi utnytter det handlingsrommet som fylkeskommunen har i dag til å vedlikeholde veiene etter et betydelig mindreforbruk i fjor.
  • For innbyggerne og næringslivet i Trøndelag er bedre veier det aller viktigste nå. Det tror vi mange har merket denne våren.
  • Samtidig må vi tørre å tenke nytt. Vi har mye å lære av Nye Veier som fordi de bygger vei billigere kan fremskynde byggingen av E6 i Trøndelag.

Fylkesveiene utgjør nesten halvparten av veinettet i Norge. Etter mange års forfall har regjeringen snudd den negative utviklingen på riksveinettet ved hjelp av rekordbevilgninger til vei. Til tross for styrket kommuneøkonomi har imidlertid ikke Trøndelag fylke prioritert å ta vare på veiene, og vi opplever derfor økende forfall.

Annonse