Vi må tørre å snakke om selvmord

Illustrasjonsfoto

Alt er ikke greit i Trøndelag. Ungdommen sliter. Svært mange unge i dag opplever at de ikke har noen å snakke med om problemene sine.

Av: Leder for Sør-Trøndelag Røde Kors Ungdom, Simon Hoel Fossen

10. september er verdensdagen for selvmordsforebygging. Hverken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norge. Det er vanlig å anta at det er 10 ganger så mange selvmordsforsøk som selvmord. De fleste forsøker å si noe til dem rundt før selvmordsforsøket, men ikke alle henvendelser oppfattes eller tas på alvor.

Leder for Sør-Trøndelag Røde Kors Ungdom, Simon Hoel Fossen

Nylig lanserte Røde Kors rapporten «Psykt flink». Rapporten inneholder en undersøkelse (utført av Respons analyse) hvor elever i ungdomsskole og videregående skole er spurt om hvordan de opplever hverdagen. I tillegg ble over 100 helsesøstre spurt om sin arbeidshverdag. I undersøkelsen svarer femten prosent av elever fra 16-18 år at de i liten eller svært liten grad føler de strekker til eller er gode nok på skolen. Undersøkelsen viser også at 1 av 4 av ungdommer holder problemene sine for seg selv. Av 101 helsesøstre sier nesten én av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.

Disse tallene sier lite om selvmordstanker, men forteller oss noe om hvor høy terskel ungdom opplever at det er for å snakke om problemene sine. I følge Norsk helseinformatikk er det hvert år over 9000 selvmordsforsøk blant jenter og 4000 blant gutter. Nesten 1 av 3 barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. En av ti ungdommer har forsøkt å skade seg selv, og ofte er det ingen andre som vet om det.

Mange unge kontakter Røde Kors for å snakke om psykisk helse, negative følelser, kropp, helse og relasjoner. Det har vært en stor økning i antall henvendelser de siste fire årene. Vårt samtaletilbud Kors på Halsen mottar daglig i snitt 2 samtaler fra Trøndelag. I juli hadde vi registrert 296 henvendelser fra barn og unge fra Trøndelag i løpet av året, med en gjennomsnittsalder på 15,4 år for de som tar kontakt.

Barna og ungdommen fra Trøndelag forteller at de har tanker og følelser de synes er vanskelig å snakke om med andre. Selvmord og selvskading er temaer som oftest går igjen i samtalene med Kors på halsen. Dette gjelder også i henvendelsene fra Trøndelag hvor over 17% av samtalene handler om dette. Følelsen trist/nedstemt og samtaler om kroppsbilde er tema som noen snakker om når de også snakker om selvmord, selvskading og relasjoner til foreldre og foresatte. Flere forteller at de syns tankene de har er vanskelige å fortelle om hjemme og de bruker tjenesten for å øve seg slik at de lettere kan ta det opp med sine foreldre.

Henvendelsene til Kors på Halsen handler mest om selvmord, selvskading og relasjon til foreldre/foresatte. Dette gjør oss bekymret. Hva med ungdom som ikke har nære venner eller en støttende familie? Hva med alle dem som ikke har noen å snakke med? For oss er disse funnene en viktig påminnelse om at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil løse alle utfordringer. Vi må gå hverdagslivet og storsamfunnet vi lever i etter i sømmene for å se hva vi kan gjøre bedre, og hvordan.

Vi ser med bekymring for trendene vi opplever rundt større ulikhet, økt fattigdom og det stresset og presset ungdom opplever i hverdagen. Dette er våre oppfordringer til alle i Trøndelag:

Til deg som er ungdom. Snakk med noen om hvordan du har det. Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tørr å spørre om hjelp om du sliter! Trenger du noen å snakke med? På www.ung.no/hjelp finner du flere hjelpetjenester du kan kontakte.

Til deg som er voksen. Vis at du bryr deg. Legg vekk mobilen og vær til stede i hverdagssamtalene. Spør hvordan det går på skolen, med venner, på fritiden. Spør en gang til om du ikke får svar første gangen. Det sies jo at vi trøndere er folkelige og ærlige, vår oppfordring til deg er derfor at du skal ta deg ekstra god tid til å være til stede for ungdommen der du bor. Du kan være den ene viktige personen som gjør en forskjell for det ene barnet.

Til deg som er lokalpolitiker. Du bruker allerede mye av tiden din på et engasjement for hjembyen og bygda. Til deg har vi tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss i vår nye rapport:

Støtt opp om åpne møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventingsstress og press. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom.
Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre voksenpersoner på skolene. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange kommuner i dag. Helsedirektoratets minstenorm for antall barn per helsesøster i 100 % stilling må følges. På barneskolen skal en helsesøster ha ansvar for 300 barn, på ungdomsskolen 550 barn, og på videregående skoler 800 barn.
Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdom fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi.

Alt er ikke greit i Trøndelag, men vi har tro på at vi sammen kan bygge solide samfunn hvor ungdommene våre trives. Vi ser hver dag, gjennom våre frivillige aktiviteter, kraften som er i det å bry seg. La oss gå høsten og vinteren i møte med ett klart mål: flere unge i fylket vårt skal ha trygge voksenpersoner rundt seg!

Annonse